آخرین محصولات http://www.hooshkavan.com/ آخرین محصولات شرکت هوش کاوان فراپرداز توس FA خانه http://www.hooshkavan.com/Images/RssLogo.gif http://www.hooshkavan.com/ شرکت هوش کاوان فراپرداز توس Copyright شرکت هوش کاوان فراپرداز توس, 2019 20 فواد عطار علیایی - Foad Attar Olyaee گیت باله ای پایه کوتاه http://www.hooshkavan.com/Productions/امنیت-سازمانی-94/e-95/%da%af%d9%8a%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%8a-%d9%be%d8%a7%d9%8a%d9%87-%d9%83%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-136.aspx امنیت درسازمان 7/2/2019 http://www.hooshkavan.com/Productions/امنیت-سازمانی-94/e-95/%da%af%d9%8a%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%8a-%d9%be%d8%a7%d9%8a%d9%87-%d9%83%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-136.aspx سامانه ثبت چهره پیشواز سامانه ثبت چهره بر اساس جنسیت افراد به صورت نامحدود و با قابلیت اتصال به انواع دوربین های مداربسته. http://www.hooshkavan.com/Productions/تشخیص-چهره-66/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%da%86%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%be%d9%8a%d8%b4%d9%88%d8%a7%d8%b2-135.aspx سامانه هوشمند تشخیص چهره 24/1/2019 http://www.hooshkavan.com/Productions/تشخیص-چهره-66/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%da%86%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%be%d9%8a%d8%b4%d9%88%d8%a7%d8%b2-135.aspx اسکنر کتاب مدل HDS101 اسکنر مخصوص اسکن اسنادی همچون کتاب و جزوات آموزشی و ارائه بر روی رایانه یا پروژکتور http://www.hooshkavan.com/Productions/Doc-Scanner-93/%d8%a7%d8%b3%d9%83%d9%86%d8%b1-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%af%d9%84-HDS101-134.aspx اسکنر اسناد 19/1/2019 http://www.hooshkavan.com/Productions/Doc-Scanner-93/%d8%a7%d8%b3%d9%83%d9%86%d8%b1-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%af%d9%84-HDS101-134.aspx دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره این دستگاه مجهز به فناوری تشخیص چهره می باشد http://www.hooshkavan.com/Productions/امنیت-سازمانی-94/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%ba%d9%8a%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d8%b4%d8%ae%d9%8a%d8%b5-%da%86%d9%87%d8%b1%d9%87-107.aspx امنیت درسازمان 2/1/2012 http://www.hooshkavan.com/Productions/امنیت-سازمانی-94/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%ba%d9%8a%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d8%b4%d8%ae%d9%8a%d8%b5-%da%86%d9%87%d8%b1%d9%87-107.aspx دستگاه حضور و غیاب دستگاه های حضور و غیاب انگشت و کارت http://www.hooshkavan.com/Productions/امنیت-سازمانی-94/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%ba%d9%8a%d8%a7%d8%a8-106.aspx امنیت درسازمان 2/1/2012 http://www.hooshkavan.com/Productions/امنیت-سازمانی-94/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%ba%d9%8a%d8%a7%d8%a8-106.aspx سامانه جامع کنترل تردد پیشواز سامانه یکپارچه کنترل تردد افراد و خودرو سازمانی http://www.hooshkavan.com/Productions/امنیت-سازمانی-94/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d9%83%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%aa%d8%b1%d8%af%d8%af-%d9%be%d9%8a%d8%b4%d9%88%d8%a7%d8%b2-93.aspx امنیت درسازمان 29/11/2015 http://www.hooshkavan.com/Productions/امنیت-سازمانی-94/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d9%83%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%aa%d8%b1%d8%af%d8%af-%d9%be%d9%8a%d8%b4%d9%88%d8%a7%d8%b2-93.aspx پیشواز تکریم و راهنما پیشواز تکریم و راهنما http://www.hooshkavan.com/Productions/کنترل-تردد،تشخیص-چهره،شمارش-عابرین-42/%d9%be%d9%8a%d8%b4%d9%88%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%83%d8%b1%d9%8a%d9%85-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7-92.aspx سامانه جامع هوشمند کنترل تردد (پیشواز) 29/11/2015 http://www.hooshkavan.com/Productions/کنترل-تردد،تشخیص-چهره،شمارش-عابرین-42/%d9%be%d9%8a%d8%b4%d9%88%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%83%d8%b1%d9%8a%d9%85-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7-92.aspx سامانه هوشمند ارتقاء فروش افزایش هوشمندانه فروش و بهره‌وری به کمک سیستم هوشمند شمارش بازدیدکنندگان http://www.hooshkavan.com/Productions/بهبود-فروش-81/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-82.aspx سامانه هوشمند ارتقاء فروش 16/2/2014 http://www.hooshkavan.com/Productions/بهبود-فروش-81/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-82.aspx سیستم تردد شمار خودرویی سیستم هوشمند جهت شمارش خودروها و نمایش ظرفیت پارکینگ http://www.hooshkavan.com/Productions/%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%aa%d8%b1%d8%af%d8%af-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%8a%d9%8a-79.aspx 17/8/2013 http://www.hooshkavan.com/Productions/%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%aa%d8%b1%d8%af%d8%af-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%8a%d9%8a-79.aspx پیشواز مدیریت همایش سامانه ای هوشمند جهت مکانیزه نمودن عملیات پذیرش چاپ کارت ورود به همایش جهت میهمانان همایشات و کارگاه های آموزشی. http://www.hooshkavan.com/Productions/کنترل-تردد،تشخیص-چهره،شمارش-عابرین-42/%d9%be%d9%8a%d8%b4%d9%88%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%aa-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%b4-78.aspx سامانه جامع هوشمند کنترل تردد (پیشواز) 22/9/2014 http://www.hooshkavan.com/Productions/کنترل-تردد،تشخیص-چهره،شمارش-عابرین-42/%d9%be%d9%8a%d8%b4%d9%88%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%aa-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%b4-78.aspx اسکنر گذرنامه دستگاهی جهت استخراج اطلاعات از گذرنامه و سایر مدارک http://www.hooshkavan.com/Productions/اسکنر-گذرنامه-67/%d8%a7%d8%b3%d9%83%d9%86%d8%b1-%da%af%d8%b0%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-72.aspx اسکنر گذرنامه 21/1/2015 http://www.hooshkavan.com/Productions/اسکنر-گذرنامه-67/%d8%a7%d8%b3%d9%83%d9%86%d8%b1-%da%af%d8%b0%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-72.aspx سامانه شناسایی و تشخیص چهره سامانه شناسایی و تشخیص چهره http://www.hooshkavan.com/Productions/تشخیص-چهره-66/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%8a%d9%8a-%d9%88-%d8%aa%d8%b4%d8%ae%d9%8a%d8%b5-%da%86%d9%87%d8%b1%d9%87-62.aspx سامانه هوشمند تشخیص چهره 6/8/2014 http://www.hooshkavan.com/Productions/تشخیص-چهره-66/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%8a%d9%8a-%d9%88-%d8%aa%d8%b4%d8%ae%d9%8a%d8%b5-%da%86%d9%87%d8%b1%d9%87-62.aspx دستگاه حضور و غیاب http://www.hooshkavan.com/Productions/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%ba%d9%8a%d8%a7%d8%a8-60.aspx 23/11/2013 http://www.hooshkavan.com/Productions/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%ba%d9%8a%d8%a7%d8%a8-60.aspx گیت باله ای پایه بلند گیت باله ای یا شیشه ای با قابلیت طراحی کابین دستگاه متناسب با شرایط دکوراسیون و شرایط اقلیمی منطقه http://www.hooshkavan.com/Productions/امنیت-سازمانی-94/%da%af%d9%8a%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%8a-%d9%be%d8%a7%d9%8a%d9%87-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af-26.aspx امنیت درسازمان 16/11/2013 http://www.hooshkavan.com/Productions/امنیت-سازمانی-94/%da%af%d9%8a%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%8a-%d9%be%d8%a7%d9%8a%d9%87-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af-26.aspx گیت سه اهرمی از متداول ترین گیت های تردد، گیت سه اهرمی است. http://www.hooshkavan.com/Productions/%da%af%d9%8a%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d9%87%d8%b1%d9%85%d9%8a-24.aspx 16/11/2013 http://www.hooshkavan.com/Productions/%da%af%d9%8a%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d9%87%d8%b1%d9%85%d9%8a-24.aspx ماژول تبدیل سریال به شبکه مبدل سریال به شبکه http://www.hooshkavan.com/Productions/RS-ماژول-تبدیل-سریال-شبکه-57/%d9%85%d8%a7%da%98%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-22.aspx ماژول تبدیل سریال شبکه 6/12/2012 http://www.hooshkavan.com/Productions/RS-ماژول-تبدیل-سریال-شبکه-57/%d9%85%d8%a7%da%98%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%a8%d9%83%d9%87-22.aspx سیستم هوشمند فرم خوان فارسی (OCR) سامانه هوشمند فرم خوان فارسی سیستمی است که قادر به تشخیص فایل های تایپی و ارقام دست نویس با دقت بالاتر از 95% می‌باشد. http://www.hooshkavan.com/Productions/فرم-خوان-82/%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-(OCR)-12.aspx سامانه هوشمند فرم خوان فارسی 6/4/2014 http://www.hooshkavan.com/Productions/فرم-خوان-82/%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a-(OCR)-12.aspx سامانه هوشمند شمارش افراد سامانه هوشمند شمارش افراد http://www.hooshkavan.com/Productions/شمارش-عابرین،شمارش-افراد-38/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-10.aspx سامانه هوشمند شمارش افراد 23/3/2014 http://www.hooshkavan.com/Productions/شمارش-عابرین،شمارش-افراد-38/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-10.aspx کنترل تردد مراجعین و مهمان پیشواز تکریم ارباب رجوع و کنترل تردد http://www.hooshkavan.com/Productions/امنیت-سازمانی-94/%d9%83%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%aa%d8%b1%d8%af%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%8a%d9%86-%d9%88-%d9%85%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%86-8.aspx امنیت درسازمان 25/8/2014 http://www.hooshkavan.com/Productions/امنیت-سازمانی-94/%d9%83%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%aa%d8%b1%d8%af%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%8a%d9%86-%d9%88-%d9%85%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%86-8.aspx تردد خودرو سامانه تشخیص پلاک خودرو http://www.hooshkavan.com/Productions/امنیت-سازمانی-94/%d8%aa%d8%b1%d8%af%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-6.aspx امنیت درسازمان 21/11/2013 http://www.hooshkavan.com/Productions/امنیت-سازمانی-94/%d8%aa%d8%b1%d8%af%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-6.aspx