محصولات

سامانه جامع کنترل تردد پیشواز

سامانه جامع کنترل تردد پیشواز

سامانه یکپارچه کنترل تردد افراد و خودرو سازمانی

کنترل تردد مراجعین و مهمان

کنترل تردد مراجعین و مهمان

پیشواز تکریم ارباب رجوع و کنترل تردد

تردد خودرو

تردد خودرو

سامانه تشخیص پلاک خودرو

گیت باله ای پایه بلند

گیت باله ای پایه بلند

گیت باله ای یا شیشه ای با قابلیت طراحی کابین دستگاه متناسب با شرایط دکوراسیون و شرایط اقلیمی منطقه

دستگاه حضور و غیاب

دستگاه حضور و غیاب

دستگاه های حضور و غیاب انگشت و کارت

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره

این دستگاه مجهز به فناوری تشخیص چهره می باشد