امکان اتصال دستگاه پاسپورت خوان به نرم افزار هتل داری هریس فراهم گردید.

 ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
 بازدید: ۳۱۵

از این پس هتل های طرف قرارداد سامانه هریس می توانند از دستگاه پاسپورت خوان جهت ثبت خودکار پذیرش میهمانان خارجی و داخلی از این دستگاه در سامانه هریس استفاده نمایند.

 امکان اتصال دستگاه پاسپورت خوان به نرم افزار هتل داری هریس فراهم گردید.از این پس هتل های طرف قرارداد سامانه هریس می توانند از دستگاه پاسپورت خوان جهت ثبت پذیرش میهمانان خارجی و داخلی از این دستگاه در سامانه هریس استفاده نمایند.